Εισαγωγή

Σκοπός μας είναι η απόλυτη ικανοποίησή σας με τα προϊόντα μας. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένος με την παραγγελία σας, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγόρασατε, σύμφωνα με τους κάτωθι όρους κατά την Πολιτική Επιστροφών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όροι Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών : Ευθύνη παραλήπτη κατά την παραλαβή

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή και προτού υπογράψει για αυτήν, να ελέγξει προσεκτικά την ακεραιότητα της συσκευασία, και στην περίπτωση που υπάρχουν εμφανή σημάδια ταλαιπορίας αυτής, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή και να επιστρέψει το δέμα στον διανομέα με την αιτιολογία πιθανής ζημίας κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του δέματος, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση και ο παραλήπτης χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής και αξίωσης αντικατάστασης ή επισκευής για ζημία που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του διανομέα.

Πολιτική Επιστροφών με χρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προϋποθέσεις:

 1. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Όροι:

 1. Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 2. Ο πελάτης υποχρεούται αμέσως μετά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα και στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούται να την αναγγείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλλυται.
 3. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, μαζί με όλα τα έγγραφα στην περίπτωση του Ιδιώτη (Πώληση Λιανικής) τα οποία συνόδευαν το προϊόν ή με Δελτίο Αποστολής του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση της Χονδρικής, και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους).
 4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης και κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
 5. Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Πολιτική Επιστροφών με χρέωση του πελάτη

Επιστροφές προϊόντων, πέρα των ανωτέρω, γίνονται δεκτές μόνο σε περίπτωση που προκύψει τεχνικό πρόβλημα με το πωληθέν προϊόν και αυτό καλύπτεται από την συνοδευόμενη επίσημη εγγύηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Όροι:

 1. Η αναγγελία του προβλήματος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να είναι εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της εγγύησης, όπως αυτή αναγράφεται στα συνοδευόμενα έντυπα του προϊόντος.
 2. Η επιστροφή του προς επισκευή προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα στην περίπτωση του Ιδιώτη (Πώληση Λιανικής) τα οποία συνόδευαν το προϊόν ή με Δελτίο Αποστολής του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση της Χονδρικής.
 3. Αναλόγως της περίπτωσης και κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εάν πρόκειται για προϊόντα ή από τον εκάστοτε προμηθευτή εάν πρόκειται για εμπορεύματα.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο πελάτης είναι υπαίτιος για το τεχνικό πρόβλημα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από τη ζημία που υπέστη σε δυναμικό, μεταφορικά ή άλλα μέσα και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε χρέωση αυτής στον πελάτη.

Πολιτική Επιστροφών : Δικαίωμα υπαναχώρησης

Από αρχική υποβολή της παραγγελίας μέχρι και την παραλαβή, και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε και χωρίς να το έχεις αποσυσκευάσει, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους και μόνο εφόσον η επιστροφή έχει ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης κοινοποίησε την υπαναχώρηση.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει όποιο τίμημα ίσως εισέπραξε. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Πολιτική Επιστροφών : Εξαιρέσεις

Κατά την Πολιτική Επιστροφών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται:

 1. Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα αναλώσιμα είδη στερέωσης, συντήρησης κ.α.
 2. Προϊόντα ειδικών διαστάσεων, κατασκευών ή/και χαρακτηριστικών, τα οποία κατασκευάστηκαν με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, όπως κουφώματα, σίτες κ.α.
 3. Εμπορεύματα τα οποία δεν ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες διατήρησης αποθέματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και παραγγέλθηκαν αποκλειστικά για την ολοκήρωση της παραγγελίας του πελάτη.
 4. Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, όπως επιμέτρηση, εγκατάσταση κ.α.
 5. Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.